futurefurniture.gif
samenwerken door openheid
ontwikkelen naar harmonie

de vertragingsparadox

door de toepassing van ict is een radicale versnelling van de verandering van onze (economische) werkelijkheid mogelijk geworden
ict is in haar huidige aard een starre technologie die daardoor een rem zet op diezelfde veranderingen, het lijkt erop dat ict nu de bovengrens van de verandering bepaalt

mijn observatie is dat die huidige aard van de ict het resultaat is van de tayloriaanse benadering van de proceswerkelijkheid in onze economie
het definierende kenmerk van de tayloriaanse benadering is dat het mensen reduceert tot radertjes in een groter systeem (informatici plegen over informatiesystemen te spreken als zij het over afdelingen met mensen hebben die computers gebruiken ter ondersteuning van hun werk)

maar mensen zijn veel veranderlijker dan machines en mijns inziens ligt hier de crux naar een flexibeler informatisering
de sleutel is het perspectief dat mensen bewuste actoren met verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn zoals die vanuit de speech-act theory in demo(.nl) is neergeslagen
mijn voorstel is daarom om de transaxie uit demo als basisbouwsteen in een eda te gebruiken